Судалгааны тайлан хайх

Судалгааны тайланг хайхдаа гарчиг болон хураангуйд агуулсан байж болох түлхүүр үг оруулна!


Гарчиг Ангилал Огноо Үзсэн

Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ

Судалгааны тайлан 2018-11-02 681

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

Судалгааны тайлан 2018-10-04 590

Зөрчлийн тухай хууль болон бусад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль тогтоомж дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ялгаварлан гадуурхахын эсрэг зохицуулалтын хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

Судалгааны тайлан 2018-10-04 610

Монгол Улсын олон улсын гэрээг шүүхэд хэрэглэх асуудал

Судалгааны тайлан 2018-09-28 645

Аж ахуйн нэгжийн дампуурал ба дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагаа

Судалгааны тайлан 2018-09-28 756

Нотариатын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

Судалгааны тайлан 2018-09-28 921

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ

Судалгааны тайлан 2018-04-26 1,053

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврыг үнэлэх үнэлгээ

Судалгааны тайлан 2018-04-26 1,478

Цахим орчин дахь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох эрх зүйн зохицуулалт /харьцуулсан судалгаа/

Судалгааны тайлан 2018-04-26 1,311

Төр ба шашны харилцаа: шашны байгууллагын бүртгэл, харгис болон гаж урсгалын шашныг зохицуулах эрх зүйн механизм

Судалгааны тайлан 2018-04-26 1,254

Судалгааны тайлангийн жагсаалтыг 10 судалгаа бүрээр хуудаслав.