Судалгааны тайлан хайх

Судалгааны тайланг хайхдаа гарчиг болон хураангуйд агуулсан байж болох түлхүүр үг оруулна!


Гарчиг Ангилал Огноо Үзсэн

Шүүх эрх мэдлийн хүрээний хууль тогтоомж ба холбогдох олон улсын гэрээний зөрчилдөөний талаар судалж, шүүх эрх мэдлийн хүрээнд олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх арга замыг тодорхойлох: Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм болон Монгол улсын хууль тогтоомжийн харьцуулсан судалгаа

Судалгааны тайлан 2009-06-21 958

Монгол Улс дахь гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалтын үүсэл, хөгжил, хэтийн төлөв судалгаа

Бизнесийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Хувийн эрх зүй 2009-06-21 6,661

Харьяатын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлд хийх хавсрага судалгаа

Судалгааны тайлан 2009-06-21 812

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ын төсөлд хийсэн хавсрага судалгаа

Нийтийн эрх зүй, Олон улсын нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2009-06-21 1,458

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс дахь хүний эрхийн төлөв байдал

Нийтийн эрх зүй, Олон улсын нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2009-06-21 2,909

Хүүхдийн асуудал хариуцах хорооны дүрмийг боловсронгуй болгох, хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулах

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2009-06-21 893

Хүн худалдаалах гэмт хэргийн шийдвэрлэлт хавтаст хэргийн судалгаа

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2009-06-21 1,123

Төрийн байгууллага, албан тушаалтны хууль бус үйлдлээс учирсан гэм хорыг арилгаж байгаа байдал

Иргэний эрх зүй, Судалгааны тайлан, Хувийн эрх зүй 2009-06-21 1,134

Монгол Улсын үнэт цаасны зах зээлд дагаж мөрдөж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн явц

Бизнесийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Хувийн эрх зүй 2009-06-21 1,191

Зар сурталчилгаа ба гэм хор

Иргэний эрх зүй, Судалгааны тайлан, Хувийн эрх зүй 2009-06-21 2,155

Судалгааны тайлангийн жагсаалтыг 10 судалгаа бүрээр хуудаслав.