2020-09-22
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Ил тод байдал

Азийн эрх зүйн мэдээллийн сүлжээний гишүүн орнуудын 16 дугаар хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 4 дүгээр улирлын дугаарт нийтлэл хүлээн авч байна

Монгол Улсын хуулиудын Англи хувилбарыг Legalinfo.mn сайтад байршуулж эхэллээ

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 9-р сар/

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 2020 хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлсэн үйлчилгээний 2020 оны 8 дугаар сарын инфографик мэдээлэл

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 8-р сар/

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем “legalinfo.mn” цахим хуудасны лого бүтээх уралдаан зарлалаа

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 7-р сар/

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2020 оны 2 дугаар улирлын дугаар хэвлэгдлээ